Quy định về việc mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Quy định về việc mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Theo quy định của Nghị định số 61/CP, về mua bán và kinh doanh nhà ở, Nghị định số 21/CP, sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 61/CP, thì Nhà nước thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê phần diện tích đang được

Web by VINADESIGN