Hỏi về muốn mua nhà theo nghị định 61; bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; đất được tặng bằng giấy tay có hợp lệ?

Hỏi về muốn mua nhà theo nghị định 61; bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; đất được tặng bằng giấy tay có hợp lệ?

Hỏi về muốn mua nhà theo nghị định 61; bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; đất được tặng bằng giấy tay có hợp lệ?

Web by VINADESIGN